REFERENSER

Vi hjälper organisationer, stora som små, att genomföra förändringar och utvecklas. Vi har genomfört hundratals uppdrag inom verksamhetsstyrning, ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling och kulturutveckling. Nedan finner du ett urval av dessa.

LKAB


Gruv- och mineralkoncernen som inte hade en gemensam verksamhetsplaneringsprocess för att förverkliga företagets strategi. Serica Consulting lyckades förvandla företagets vision till mål och handlingsplan på individnivå, samt ökade prestationerna. Nu tar medarbetarna själva initiativ och är proaktiva i vardagen för att föra företaget framåt.

Läs mer

LEVA I LYSEKIL


Den övergripande utmaningen bestod i att förändra företagskulturen till att bli mer entreprenörsmässig för att kunna möta framtidens utmaningar. Genom verksamhetsstyrning, i kombination med ledarskapsutbildning och coaching, utvecklades verksamheten i enlighet med den önskade positionen och de uppsatta målen. Bolaget lyckades även med att gå från en mycket toppstyrd organisation till ett betydligt mer delegerat ledarskap.

Läs mer

BLUEGARDEN


Ledare som behövde utveckla sitt ledarskap samt skapa en fungerande ledningsgrupp, både strategiskt och operativt. Resultatet av förändringsarbetet ledde till en tydligare produktportfölj, effektivare affärsprocesser samt minskad personalstyrka med tio procent. Teamledarna utvecklade sitt ledarskap efter coachingen och blev chefer på riktigt. Bluegarden är sedan 1 april 2018 uppköpta av Visma Enterprise.

Läs mer

VATTENFALL


Ett case om att få med alla medarbetare på tåget och att implementera strategierna i hela organisationen. Att gå från tröghet i förändring till en utvecklingskultur. Efter samarbetet har ledarskapet lyfts fram, framförallt vikten av ledaren och ledarens förmåga att plocka ner den strategiska visionen till att bli en operativ verksamhet. ”Bästa ledarutbildningen jag varit på” sa en av deltagarna.

Läs mer

ÅLANDSBANKEN


Magnus Johansson bestämde sig för att skapa ett fantastiskt team, där mångfald bejakades och var grunden till att skapa unika lösningar till sina kunder. Att vara olik blev normen för succé. För att olikheter skall ge effekt behövs det etableras gemensamma strukturer och ”en känsla av sammanhang”.

Läs mer

VOLKSWAGEN FINANS


Ett stort ledningsgruppsarbete påbörjades tillsammans med Serica vilket bl.a. innebar en process inom ledningsgruppen för att identifiera individuella styrkor och svagheter samt analys av beteendemönster och drivkrafter. Ledningsgruppen blev förebild för övriga ledare i bolaget. Bolagets varumärke stärktes och positioneringen i branschen förbättrades avsevärt. Även personalens tillfredställelse och lönsamheten ökade kraftigt.

Läs mer

PEAB


PEAB Västerås levererar kontinuerligt bra resultat men den egna upplevelsen var bl.a. att förståelsen för kundens behov kunde bli bättre, att det saknades en röd tråd i strukturer och processer, det lades tid på fel arbetsuppgifter och den externa kommunikationen. Efter behovsanalys lade Serica och PEAB upp ett utvecklingsprogram som lade grunden för ett långsiktigt förändringsarbete som pågår fortfarande.

Läs mer

LÄRARFÖRBUNDET


Lärarförbundet Huddinge ville lyfta ombudens status och kompetens genom att vidareutveckla deras ledarförmåga. Målsättningen var att på varje arbetsplats ha ett ombud som är en bra företrädare för medlemmarna, tydliga och goda kommunikatörer.
Serica Consulting är partnern i detta genom att tillföra kompetens, träna ombuden och ge dem ökad självkännedom.

Läs mer

CONAPTO


Conapto vill enligt VD Håkan Björklund ”investera i kunskap från Serica Consulting för att bygga ett högpresterande tillväxtbolag utan detaljstyrning”. I december 2018 genomförde Serica en analys bl.a. via intervjuer med samtliga medarbetare och sedan dess har det interna utvecklingsarbetet pågått. Det har hittills bl.a. mynnat ut i en verksamhetsplan för 2020 som personalledningsgruppen tagit fram.

Läs mer