LEVA i Lysekil

LEVA i Lysekil AB ansvarar för att elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme fungerar i Lysekil. De driver dessutom de två vindkraftverken vid Humlekärr och underhåller kommunens gator och parker på uppdrag av Lysekils kommun. LEVA är med andra ord ett bolag med mycket bred verksamhet.

Nya utmaningar krävde extern kompetens

När Susanne Malm tackade ja till erbjudandet om att bli VD för LEVA i Lysekil kontaktade hon Serica Consulting. Den övergripande utmaningen bestod i att förändra företagskulturen till att bli mer entreprenörsmässig, kunna möta framtidens utmaningar – inte minst kraven på hållbarhet – och samtidigt vara ett stabilt och tillgängligt företag med kunden i fokus.

Nuläget tydliggjordes och utvecklingsplan togs fram

Inledningsvis bidrog Serica Consulting till VD genom processer i syfte att tydliggöra uppdrag, nuläge och ambitioner samt säkerställa att krav och förväntningar från styrelse och ägare. Genom en UNÖHRA-process togs en utvecklingsplan fram, tillsammans med tidplan och investeringsbehov.

Tid lades på att utveckla LEVAs ledningsgrupp till ett effektfullt team med högre grad öppenhet och ökad tydlighet i det gemensamma ledningsgruppsuppdraget och hur det konkret och praktiskt ska genomföras.

Tidigt sattes också strukturen för verksamhetsstyrning från ägarnivå till den individuella medarbetaren i form av verksamhetsplaneringsprocesser på flera organisatoriska nivåer som sedan kopplades ihop med processen för individuell prestationsstyrning.

Pågående ledarutvecklingsprogram och coaching av ledare

Idag pågår ett ledarutvecklingsprogram, designat efter de ledarkriterier som LEVA beslutat ska känneteckna ledarskapet för att säkerställa önskad företagskultur och hög verkningsgrad. Ytterligare en viktig insats är den individuella coachningen av ledare som genomförs både på och utanför arbetsplatsen.

VD, Susanne Malm, berättar om effekten av Serica Consultings arbete

”Genom samverkan med Serica och Bror Sjöholm fick jag möjlighet att redan från start sätta en tydlig plan för vår verksamhetsstyrning, vilken sedan legat till grund för hela vårt strategiska arbete utifrån Vision och affärsidé till affärsplan, verksamhetsplan och individuella mål och utvecklingsplaner för våra medarbetar.

Genom ett nära samarbete med Serica i kombination med ledarskapsutbildning och coachning har vi utvecklat vår verksamhet i enlighet med vår önskade position och uppsatta mål. Vi har kunnat tydliggöra den röda tråden för våra medarbetare, utvecklat vår företagskultur till en glädjefylld och affärsinriktad organisation med starkt kundfokus. Genom ökad tydlighet och öppenhet har vi också på flera plan kunnat möte många av de utmaningar som Energi- och VA branschen står inför. Inte minst har vi lyckats med att gå från en mycket toppstyrd organisation till ett betydligt mer delegerat ledarskap.

Vi tror på att varje individ är en del av helheten och genom ett tydligt och involverande ledarskap uppnå de vi vill ska hända.”

LEVA i Lysekil är uppdragsgivare till Serica sedan 2014. Referens: Susanne Malm, VD.