LKAB – Strukturerad verksamhetsstyrning

LKAB och är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden. LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten. Koncernen omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder.

Alla gjorde på sitt eget sätt

LKAB hade ingen gemensam verksamhetsplaneringsprocess för att förverkliga företagets strategi. Alla enheter och avdelningar gjorde på sitt eget sätt. Det fanns en önskan från såväl arbetsgivaren som facket om att företaget skulle förtydliga mål och handlingsplan på alla nivåer. Att individuella prestationer skulle synliggöras och att det skulle finnas en tydligare koppling mellan prestation och belöning. Ett annat mål var att utveckla LKAB:s ledare för att hantera verksamhetsplaneringsprocessen och ge ledarverktyg i kommunikation och förändring.

Verksamhetsstyrning var vägen framåt

LKAB drog igång ett projekt för verksamhetsstyrning och prestationsutveckling, och till sin hjälp tog de Serica Consulting.

– Vi behövde ta in extern kompetens. Jag var med på ett möte med Serica Consulting och det kändes som ett väldigt bra alternativ. Det kändes som de kunde guida oss i denna process. Serica Consulting gav exempel på företag som de hade jobbat med tidigare som vi sedan åkte och besökte. Referensbesöken hos de här företagen gav en väldigt bra bild av hur vi själva låg till.

Dokumentationen ledde till förändringen i vardagen

Med Serica Consultings koncept som grund tog LKAB fram arbetsmaterial i form av guider och mallar för verksamhetsplaneringsprocessen, där de utvecklade en effektiv årskalender för att optimera processen. Serica Consulting utbildade interna handledare samt ett stort antal ledare som skulle driva verksamhetsplaneringsprocesser. Därefter genomfördes ett stort antal verkssamhetsplaneringsprocesser. Koncernledningen kom ut till alla medarbetare och chefer vid varje process och inledde med att förklara vad, varför och hur, vilket gjorde att det blev en gemensam satsning från alla.

”Serica Consulting har också varit med och utvecklat ett antal ledningsgrupper för att få en större verkningsgrad i vardagen. Vi mäter ledningsgruppens effektivitet och vi blir tränade i att sätta mål och handlingsplan i syfte att utveckla ledningsgruppen” säger Anders Björnström, Chef för KK2/KK3 på LKAB.

När chefer och medarbetare hade genomfört verksamhetsplanen dokumenterades målen och handlingsplanen i LKAB:s system.
”Att verksamhetplaneringsprocessen dokumenterades på gemensamt sätt underlättar i vardagen. Det är lätt för mig idag att vara chef för Mining, jag hittar vad jag söker efter, alla har samma tre bilder som beskriver verksamhetsplanen.” säger Markus Petäjäniemi.

Målen bröts ner till varje medarbetare

Anders Björnström menar att med Serica Consultings hjälp har LKAB lyckats bryta ner företagets vision till mål och handlingsplan på individnivå, ökat prestationerna och skapat en tydlig koppling mellan prestation och belöning. Det är viktigt att få både det strategiska och det operativa att fungera och det har möjliggjorts tack vare samarbetet med Serica Consulting.

”Nu är det vi som tar initiativ och är proaktiva i vardagen för att utveckla vårt företag.”

Serica Consulting har bidragit med den enorma kompetensen och den djupa kunskapen som de har i de här frågorna. Därför valde vi att låta dem hålla i många processer initialt och framförallt att utveckla våra ledningsgrupper och chefer. Det är skönt att ha en trygg partner som kan ta lyfta den strategiska kompetensen och vara en stabil partner när “hela havet stormar”, säger Anders Björnström.

LKAB är uppdragsgivare till Serica sedan 2011. Referens: Markus Petäjäniemi, Senior Vice President, Mining & PL Division.