Conapto – kulturutveckling

Bakgrund

Conaptos VD Håkan Björklund vill ”investera i kunskap från Serica Consulting för att bygga ett högpresterande tillväxtbolag utan detaljstyrning”.

Det beslutades att starta med analys i december 2018. Analysen bestod av beteendeprofiler och intervjuer med samtliga medarbetare för att undersöka hur de såg på vad som behövde göras för att bygga det bolag som ägare och ledning vill skapa.

Utmaningen

Analysen visade att följande behov förelåg:

  • Skapa och implementera en Strategisk Plattform (affärsidé, vision, mål och värdegrund) så att alla tar gemensam utgångspunkt och strävar mot samma mål
  • Skapa strukturer och processer som alla i bolaget äger mentalt och vill efterleva för att skapa en effektiv vardag
  • Gör alla roller tydliga avseende ansvar och befogenhet (för att bolaget ska få en hög verkningsgrad). Säkerställ att ”dubbelarbete” och intressekonflikter inte uppstår när det är mycket som är nytt för många
  • Öka självkännedom i syfte att undvika rädslor och bli mer medveten om hur ”jag skapar optimalt tillstånd för prestation”
  • Kundrelaterat – undersök om produkten och affärsprocessen behöver förtydligas, ”ett mind-set” om vår framgång
  • Samverkan – utveckla och träna på effektiva beteenden och vardagskommunikation, att hantera kund och interna möten på optimalt sätt.
  • Lyft den interna administrationen, ”städa” på nätverke samt öka digitalisering

Utvecklingsprogrammet

Personalledningsgruppen tog täten och processade fram tydlig affärsidé och vision för bolaget. Den presenterades och förklarades för alla medarbetare i samband med att alla på bolaget processade Conpatos värdegrund. Vilka värderingar som tillsammans med tydliga beteendeexempel ska bidra till efterlevnad av affärsidén och förflyttningen mot visionen.

Både affärsidén och värderingarna diskuteras och processas varje vecka på Conaptos ”Uppåt-Framåt-möten”. Där deltar all personal och där tydliggörs individens fokus framåt samt fattas beslut i syfte att leverera kundupplevelser i världsklass (visionen).

Personalledningsgruppen processade också fram en verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsplanen innehåller både långsiktiga ambitioner (önska position 2022), samt ettåriga fokusområden med mål och aktiviteter.

Personalledningen har också tagit fram sitt ledningens kontrakt i vilket de beslutat varför personalledningsgruppen existerar, vad de ska fatta beslut om, hur besluten tas, dokumenteras och följs upp, vilka möten som behövs och hur de ska genomföras samt vilka beteenden som förväntas av alla i ledningen.

Som uppföljning genomför ledningen regelbundna teammätningar och processar resultatet för att vara i ständig utveckling.

Conapto är uppdragsgivare till Serica sedan 2018. Referens: Håkan Björklund, VD