PEAB

Bakgrund

PEAB är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall PEAB göra kundens intresse till sitt och därmed alltid bygga för framtiden.

Magnus Andersson kontaktade i januari 2019 Serica Consulting för att få stöd med att skapa ett starkt PEAB Västerås. De tre befintliga avdelningarna ville vidareutveckla samarbetet och bättre nyttja varandras styrkor för att långsiktigt tillgodose kundbehoven och skapa trygghet för medarbetarna.

Serica och PEAB kom överens om att genomföra ett utvecklingsprogram i syfte att utveckla kulturen, organisationseffektiviteten (verkningsgraden) samt ledarskapet.

Utmaningen

PEAB Västerås levererar kontinuerligt bra resultat. Trots det såg de tre arbetscheferna stor potential i att öka engagemanget hos alla involverade och därigenom trygga kundbehoven och anställningstryggheten långsiktigt.

Upplevelsen var att förståelsen för kundens behov kunde bli bättre, att det saknades en röd tråd i strukturer och processer, det lades tid på fel arbetsuppgifter, den externa kommunikationen var svag och att de inte lyckats skapa önskad delaktighet i hantverkarledet.

Lösningen

Efter en inledande behovsanalys la Serica och PEAB tillsammans upp ett långsiktigt utvecklingsprogram.
Programmet inleddes med individuell och gruppcoaching av de tre arbetscheferna samt med arbetet att ta fram en tydlig Strategisk Plattform för PEAB Västerås, en plattform som byggde på PEAB-koncernens, affärsområdes och regionens plattformar (affärsidé/uppdragsbeskrivning, vision, värderingar och övergripande mål).

Därefter påbörjades processen för att skapa en effektfull ledningsgrupp av Arbetschefer och Projektchefer.
Det varvas med individuell coaching i syfte att skapa tydlighet i ledarnas olika uppdrag, strukturera en vardag där de kan vara effektfulla och verkligen jobba med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.

En viktig beståndsdel i det arbetet har varit att processa fram en verksamhetsplan för 2020, med både 3-års och 1-årsperspektiv, tydliga fokusområden, mål och aktiviteter för 2020. Beslutade aktiviteter drivs sedan av mindre team i ledningsgruppen där även fler medarbetare blir involverade. Vägledande för hela planerings- och prioriteringsprocessen är regionens och affärsområdets verksamhetsplaner.

Ett första steg i implementeringen av verksamhetsplanen genomfördes i december 2019 då samtliga medarbetare i samband med julmiddag fick en presentation av ambitioner och planer för 2020 av ledningsgruppen. Även Affärsområdeschefen och Regionchefen deltog också vid detta tillfälle.

Ledningsgruppsutvecklingen fortsätter regelbundet och gruppen har nu processat fram ett gemensamt kontrakt i vilket de beslutat varför ledningsgruppen existerar, vad de ska göra, vilka möten som behövs och hur de ska genomföras, hur beslut tas och dokumenteras och följs upp samt vilka beteenden som förväntas av alla i ledningen.

Ledarna tränas fortsatt i kommunikation för att bli ytterligare tydliga och tränar bl a på att kommunicera PEAB Västerås plattform och verksamhetsplan, som ett led i att marknadsföra företaget och öka förståelse och delaktighet hos medarbetarna.

PEAB är uppdragsgivare till Serica sedan 2019. Referens: Magnus Andersson