Volkswagen Finans – Kulturutveckling, Ledarutveckling

Volkswagen Finans är ett helägt dotterbolag inom Volkswagen Group, som erbjuder varierande former av bilfinansiering. Bolaget har 110 medarbetare och omsätter cirka 1,1 miljard.

Låg operativ effektivitet och avsaknad av mål

Volkswagen Finans hade kraftig tillväxt under starten av 2000-talet, både omsättningsmässigt och personellt, vilket ledde till att de hade svårt att hitta sin identitet och att den operativa effektiviteten var låg. Bolaget saknade tydliga mål och hade inte någon modell för verksamhetsstyrning.

Förändring som krävde hjälp

Volkswagen Finans VD tog beslut om att arbeta mer strategiskt på ledningsgruppsnivå och delegera ansvar och befogenheter ut i linjen. Teamchefer skulle få större ansvar. Utifrån det förändringsarbete som behövde göras kände inte ledningsgruppen varandra tillräckligt bra och de hade liten erfarenhet av att arbeta tillsammans med strategiska frågor.

Vägen till en framgångsrik ledningsgrupp

Ett stort ledningsgruppsarbete påbörjades tillsammans med Serica vilket bl.a. innebar en process inom ledningsgruppen för att identifiera individuella styrkor och svagheter samt analys av beteendemönster och drivkrafter. Serica Consulting tog fram Ledningsgruppens Kontrakt, ett verktyg för ledningsgruppens effektivitet och fokus, där ledningsgruppen blev tränad i att hantera olika utmanande scenarier.

Tillsammans med Serica Consulting arbetade gruppen fram en strategisk plattform med en ny vision. Värderingarna processades för att skapa efterlevnad hos samtliga medarbetare. Samtliga medlemmar genomförde tillsammans ett ledarutvecklingsprogram i syfte att öka kompetensen i hantering av strategiska och operativa utmaningar.

Förbättrad positionering och nöjdare personal

Ledningsgruppen fick en mycket god kommunikationsmiljö som är koordinerad, något Serica Consulting kallar heedful, vilket innebär att ledningsgruppen agerar fokuserat, är närvarande och uppmärksam och kan reflektera tillsammans. En ny nivå av engagemang och omsorg skapade förutsättningar för bra prestationer. Ledningsgruppen blev förebild för övriga ledare i bolaget. Bolagets varumärke stärktes och positioneringen i branschen förbättrades avsevärt. Även personalens tillfredställelse och lönsamheten ökade kraftigt.

Volkswagen Finans är uppdragsgivare till Serica sedan 2001. Referens: Mats Johansson, Head Risk Management & Controlling på Volkswagen Finans Sverige AB (publ).