Lärarförbundet – ombuds- och styrelseutveckling

Referenscase 1: Ombudsutveckling

Bakgrund

Lärarförbundet Huddinges lokalavdelning organiserar alla lärargrupper från förskolan till högskolan.
Medlemmarna är anställda inom kommun, stat, landsting samt inom privat verksamhet.

För närvarande ca 2 600 medlemmar varav ca 800 studerar på Södertörns Högskola. 83 av medlemmarna är skolledare. Lokalavdelningen leds av en demokratiskt vald styrelse.

Utmaningen

Lärarförbundet Huddinge ville lyfta ombudens status och kompetens genom att vidareutveckla deras ledarförmåga. Målgruppen var ca 100 ombud i kommunen och de fick ansöka om att få delta i utvecklingsprogrammet.

Målsättningen var att på varje arbetsplats ha ett ombud som är en bra företrädare för medlemmarna, tydliga och goda kommunikatörer.
Serica Consulting är partnern i detta genom att tillföra kompetens, träna ombuden och ge dem ökad självkännedom.

Kommunikationsträning

Utvecklingsprogrammet för ombuden inleddes med beteendeprofilanalys för att öka självkännedomen och förståelsen för olikheter och hur det påverkar kommunikationen mellan ombuden i styrelsearbetet och utåt mot medlemmar, arbetsgivare och politiker.

Programmet fokuserade därefter på att träna ombudens kommunikativa förmåga. Dels kommunikationen med sig själv, dels kommunikationen med andra. Exempelvis förmågan att skilja på intentioner och beteenden, förståelse för hur var och ens historia på verkar våra sanningar, förmågan att möta andra där de befinner sig och tydlighet i när det gäller gränsen för ansvarstagande. Ombuden utbildades också i situationsanpassat ledarskap.

Referenscase 2: Styrelseutveckling

Bakgrund

Lärarförbundet Huddinges lokalavdelning organiserar alla lärargrupper från förskolan till högskolan. Medlemmarna är anställda inom kommun, stat, landsting samt inom privat verksamhet.

För närvarande ca 2 600 medlemmar varav ca 800 studerar på Södertörns Högskola. 83 av medlemmarna är skolledare. Lokalavdelningen leds av en demokratiskt vald styrelse.

Utmaningen

Att utveckla styrelsens arbete för att göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid och därmed bidra till medlemmarna. Att hitta den optimala kombinationen av ledamöternas drivkraft och vilja att förbättra, med en styrning av intentioner och aktiviteter så att kraften i styrelsen fullt ut tas tillvara och leder till nytta för medlemmarna.

Utgångsläget beskrevs som ”vi får inte saker gjorda, ”mötena blir babbliga”, ”svårt att vara konkreta”, ”avsaknad av rutiner” och ”svag kommunikation”.

Styrelseutveckling och verksamhetsplanering

Med Sericas produkt ”Ledningsgruppens Kontrakt” som bas genomfördes en process där styrelsen bl a tydliggjorde sitt gemensamma uppdrag, fördelade roller, beslutade kommunikationsstruktur (vilka möten, varför, vem, när och hur) och inte minst kom överens om vilka beteenden som alla ska eftersträva i det vardagliga samarbetet.

Med dessa överenskommelser som bas processades därefter en verksamhetsplan för läsåret 2019-20 för att tydliggöra vad styrelsen utifrån sitt uppdrag ska åstadkomma under de närmaste 12 månaderna. Som del i processen skapades samsyn om både långsiktiga och kortsiktiga ambitioner och dessa utgör nu ett ramverk för arbetet som styrelsen fördelat ut på ett antal mindre team.
Uppföljning sker genom teammätning och coaching av ledningsgruppen.

Lärarförbundet är uppdragsgivare till Serica sedan 2017. Referens: Annika Karlsson-Norrstad.