Framtidens ledarskap – “Ryde tycker till”

sericaVideoblogg

FN Globala mål 2030

Vad är framtidens ledarskap?

Sericas Vlogg avsnitt 11 tar Bror Sjöholm upp ämnet “Framtidens ledarskap” eller vad är 3.0 avseende ledarskap? Som introduktion får du här några rader från oss, samt att du på första bilden får chansen att plugga på de FN 17 Globala målen. Välkommen till vår videoblogg som har som syfte att inspirera dig till ett gott ledarskap.

Bror och Tomas samtalar om framtidens ledarskap

Utmaningarna

De två främsta specifika utmaningarna är att säkra kompetensförsörjningen och förstå att agera med hållbarhet över tid. 

Det saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas om. Detta är en direkt följd av kravet på att företagen agerar med ett hållbarhetsfokus och digitaliseringen som skapar stora möjligheter, men också utmaningar för företagen. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar medarbetare, chefer, arbetssätt och arbetsuppgifter är en överlevnadsfråga. 

Vad innebär egentligen hållbart ledarskap och vad är tanken bakom begreppet? Faktum är att där egentligen inte finns något uttalat och definitivt svar på frågan om vad som egentligen är ett hållbart ledarskap, 

Från Serica Consultings perspektiv ser vi kontexten ”hållbart ledarskap”, att det handlar om att ta utgångspunkt i de 17 globala målen och företagets verksamhetsstyrning utifrån sin strategiska plattform, och att allt går ihop en tydlig struktur som företaget kan arbeta utifrån. 

Företagets plattform

Ditt företag bör etablera en tydlig strategisk plattform, om ni inte har det, som alla kan och vill ta utgångspunkt i för att skapa framgång över tid, detta är grunden för företagskulturen och utgångspunkten för verksamhetsstyrningen. 

Detta är att stärka varumärket och ger fördelar för att attrahera den kompetens som behövs. Chefen skall vara en förebild för kulturen, detta är en viktig del av rollen.

Effektiv verksamhetsstyrning

Den andra delen handlar om att skapa en effektiv verksamhetsstyrning i organisationen som ger effekt i vardagen. Detta förefaller vara en gigantisk utmaning för ledarskapet, då effekten av strategin väldigt sällan uppnår mer än ca 30%. Ett förslag från vår sida är att ni under pandemins fäste planerar med 6-12 månaders horisont. Dessutom kompletterar ni med extrem flexibilitet. Verksamheten skall fortgå, att stå still gagnar intet.

Ledarskap

Ett gott fungerande strategiskt och operativt ledarskap är strukturerat, skapar tillitsfulla relationer och kan hantera förändring.

Det operativa ledarskapets hållbarhet handlar främst om färdigheten att kunna skapa förutsättningar, dels för personalen att må bra och att se till att det dagliga arbetet flyter på bra. Det gäller att etablera stabila och inarbetade rutiner för att nå målen på ett effektivt sätt.

Digitalisering och artificiell intelligens kan aldrig bygga bort relationer. Undersökningar visar att framtidens ledarskap handlar om ledarens förmåga att bygga tillitsfulla relationer och lösa uppgifter tillsammans med sitt team. Detta gäller såväl fysiskt som digital kommunikation. Det prioriterade beteendet är att ge andra trygghet så att de kan få ut sin potential till handling.

Mindre arbetsgrupper och tätare möten mellan chef och medarbetare är en förutsättning till att följa upp förväntningar, prestation samt inspirera till utveckling. Detta är grunden för att skapa innovationskraft.

För att chefer ska ha möjlighet att vara närvarande och bygga tillitsfulla relationer behöver de också̊ organisatoriska förutsättningar för att ha utrymme för detta. Ett icke fungerande ledarskap ger omfattande, negativa konsekvenser för medarbetare på det personliga planet och den verksamhet företaget bedriver. Vi rekommenderar att ni alltid säkerställer att ert företag säkerställer ett ledarskap som gör livet enkelt, tydligt och mycket meningsfullt.