Att ta fram kraften i organisationen

”A staggering 87% of employees worldwide are not engaged. Many companies are experiencing a crisis of engagement and aren’t aware of it”Gallup Employee Engagement
En effektiv verksamhetsstyrning startar med att säkerställa kvalitet i organisationens Strategiska Plattform. Med Strategisk plattform menar vi att affärsidén, visionen, målen och värdegrunden är tydlig och begriplig för alla. Detta är förutsättningen för en bra förändringsledning. Att alla nivåer i organisationen kan skapa sin operativa plattform och att individen kan hantera sin egen ram för prestation.

Vår metodik

En effektiv verksamhetsstyrning börjar med en tydlig Strategisk Plattform; affärsidéen, värdegrunden, visionen och målen för hela organisationen.

Plattformen skapar förutsättningar för stark kultur och en bra prestation. Den säkerställer även att ni får grepp om både organisationskulturen och er strategi. Genom att skapa denna samstämmighet skapas förutsättningar för ett fantastiskt tillstånd i organisationen. Vi ser till att alla blir involverade i planering och uppföljning av verksamheten, en given förutsättning för ledarnas och medarbetarnas engagemang och ansvarstagande.

Detta tar fram kraften i organisationen.
Vår modell för nedbrytningen av er strategiska plan bygger bland annat på en välstrukturerad verksamhetsplaneringprocess, ”The Fishbone”™. Processen används idag bland annat av LKAB, Vattenfall, Tenant & Partner samt det kommunala bolaget LEVA i Lysekil. I processen bryter vi ner den strategiska planen till varje underliggande nivå. Utfallet blir då enkelt att kommunicera, ger tydliga handlingsplaner och är enkelt att följa upp. Vi genomför processen på ett pedagogiskt sätt som innebär att vi får med både den kreativa och den logiska sidan, för att skapa en balanserad plan.

Modellens styrka ligger i att ledare och medarbetare får en djupare förståelse för organisationens prioriteringar, samtidigt som alla skapar ett ägarskap och ansvarstagande för resultatet. Vi integrerar ledarens och medarbetarens behov med enkla strukturer och processer, så att alla har ett starkt emotionellt ägande för vad som ska uppnås, samt insikt i vilken kompetens som krävs för att genomföra strategin i vardagsarbetet.

uppföljning skapar utveckling och framgång

Vi vet att uppföljning är den del som brister mest i ledarskapet, vilket är anledningen till att vi har verktyg som underlättar kontinuerlig uppföljning för ledaren. Vi erbjuder både analoga och digitala verktyg samt att följa utvecklingen i realtid för att kunna ge feedback.

Att investera i denna verksamhetsstyrningsmodell och implementera som ett system i din organisation, kommer förmodligen att bli din bästa investerade krona någonsin om du vill öka verkningsgraden i organisationen.

I vår senaste kundundersökning fick vi 9 av 10 i betyg av våra kunder. Vill du veta hur vi hjälpt våra kunder? Referenser

Vårt erbjudande

Så här kan vi hjälpa er:

  • Förtydliga er Strategiska Plattform
  • Implementera en verksamhetsstyrningsmodell, från organisationsnivå till individnivå
  • Tillhandahålla kvalitativa uppföljningsverktyg
Ta kontakt med oss