Vår historia

Serica grundades 2001 med målet att ta fram kraften i organisationer. Historien och forskningen visar oss att de företag som skapar en organisation där medarbetarna tror på och efterlever bolagets syfte, vision, mål och värdegrund, är mer framgångsrika över tid. Vi tror på att organisationens kultur och strategi behöver vara i synergi, att organisationens ledare och medarbetare involveras i förändring och utvecklingsarbete för att skapa framgång över tid.

Utifrån Built to last forskningen, skapade vi en succé för våra kunder i en kombination av den visuella bilden, ”Strategisk Plattform + Trappan” för utveckling”, detta blev även ett skapande verktyg för att ta fram kraften i organisationen.
En Strategisk Plattform består av affärsidé, vision, övergripande mål och värderingar. kort och gott, alla vet vad som gäller!
BILDER::::

Vi vill bidra till organisationer som är hållbara över tid, där individen känner engagemang och ansvarstagande. Där det finns förutsättningar för att växa och utvecklas som människa. Organisationer som är framgångsrika och välmående. För oss är det vad “ta fram kraften i organisationen” handlar om!

Vår affärsidé

Vår grundtro är att människor vill prestera och utföra ett bra arbete utifrån sina förutsättningar. Det är ledningens uppgift att skapa de grundförutsättningar som krävs för att alla medarbetarna ska få ut sin kraft. Vårt mål är att utveckla organisationer där samtliga medarbetare tror på och lever efter verksamhetens syfte, vision, värdegrund och mål.

Vår affärsidé är att ta fram kraften i organisationer – och bidra till andra människors framgång – vi förtydligar organisationens plattform och optimerar ledarskapets förmåga att förverkliga strategier.

Vår vision är att göra allt enklare, tydligare och mer meningsfullt.

Våra värderingar

Ständig förbättring – Vi planerar, provar, utvärderar, utvecklar och reflekterar för att bli bättre imorgon.
En organisation större än dess individer – Den enskilde medarbetaren sätter Sericas syfte över sitt egenintresse. Med det menas att vi blir starkare när vi samarbetar och är ömsesidigt beroende av varandra för att skapa framgång.
Integritet och mod – Vi står för, och lever efter, det vi tror på.
Balans i livet – Att varje medarbetare upplever balans mellan arbete, familj och fritid.
Rätt kompetens – Varje medarbetare ska ha adekvata kunskaper och erfarenheter samt förmågan att logiskt filtrera i den ram hen arbetar i.

Varför heter vi Serica?

Om du är vill veta mer om hur vi grundades eller läsa om varför vi heter just Serica, kan du läsa det här.